Komíny KomínStar jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, mají certifikát a splňují potřebné normy a předpisy EU.

 


 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Naše firma zajišťuje prodej zboží, záruční servis a náhradní díly. Pozáruční servis zajišťuje výrobce (dovozce), ve spolupráci s prodejcem, podle záručního listu. Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka.

Dodací lhůta:

Samotná dodací lhůta je odvislá od druhu zboží a bude oznámena předem na našich internetových stránkách u konkrétního zboží, nebo oznámena operativně při poptávce, nebo před objednáním zboží.

Dodání zboží je v době od 8 hod. do 18 hod. v pracovní dny, nebo dále po dohodě.

Objednání zboží a kupní smlouva:

Kupní smlouva bude obsahovat datum, kdy bude zboží skladem. Od tohoto data proběhne doručení obvykle do 5 pracovních dnů. Pokud by se tato lhůta prodloužila, bude zákazník informován telefonicky, nebo emailem. Není-li mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající  v závislosti na charakteru obchodu, např. dle ceny, nebo vzdálenosti může žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, nebo písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

Převzetí zásilky:

Při přebírání zásilky doporučujeme, aby tato byla zkontrolována za přítomnosti přepravce. V případě poškození obalu sepište protokol o poškození zásilky. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna  předložit zplnomocnění kupujícího, vystavené na jeho jméno a platný občanský průkaz této pověřené osoby.

Reklamace:

Kupující se na prodávajícího v případě reklamace obrací do 24 hodin od koupi zboží písemně poštou, nebo emailem, kde popíše důvod reklamace. Prodávající informuje kupující do 3 dnů od doručení reklamace o dalším postupu. Vyřizování reklamace se řídí platnými zákony.

V takovém oznámení co nejpodrobněji uvede důvod reklamace, doloží záruční list, výrobní číslo zboží, daňový doklad, případně foto a protokol o instalaci. Prodávající informuje kupujícího do 3 dnů od doručení reklamace o dalším postupu. Vyřizování reklamace se řídí platnými zákony, zejména pak zákonem na ochranu spotřebitele.

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením - špatnou instalací, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, přetápěním kamen, u litiny zbarvení do červenohnědé plochy, špatnou regulací, živelnými pohromami, nebo působením jiných jevů např. přepětí v rozvodné síti. Záruku nelze také uplatnit na výrobky s poškozenou pečetí, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající může odmítnout reklamaci v případě zřetelné manipulace se záručním listem.

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku dle obecně závazných právních předpisů podle údajů v záručním listu. Záruční doba je dva roky, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet datem prodeje.

Dopravu při uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou.
Prodávající se zavazuje v případě oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny. O možném řešení reklamace rozhoduje prodávající.

Odstoupení od smlouvy:

Pokud kupující odstoupí od smlouvy v době, kdy je zboží již expedováno, ale ještě nedodáno, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s přepravou zboží.

V případě nespokojenosti se zbožím můžete zboží do 14ti dnů vrátit a peníze Vám budou vráceny.

Podmínky vrácení peněz:

Zboží nesmí být poškozené, použité, musí být kompletní a dobře zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.

Zboží musí být do 14ti dnů po přijmutí dodáno zpět DOPORUČENĚ na naši adresu, včetně dokladu o zaplacení. Za jeho poškození, nebo ztrátu během cesty k nám neručíme. Po přijmutí zboží Vám bude částka zaslána na účet. Budou odečteny vynaložené náklady na dodávku zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího: Může nastat z důvodu vyšší moci, pak Vás budeme informovat o dalším postupu.

Závěrečná ustanovení:

Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

OTg3ZTdkM2